START ZA:

Regulamin

§ Cel rajdu:

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

2. Integracja uczniów poprzez rekreację.

3. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

§ Organizator pikniku:

1. Organizatorem pikniku rowerowego jest Stowarzyszenie „Zbylitowska.pl”

§ Termin pikniku:

1. Piknik rowerowy odbędzie się 25 czerwca 2016 roku na stadionie LKS Dunajec w Zbylitowskiej Górze.

2. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych piknik rowerowy zostanie przesunięty na 2 lipca 2016 roku.

§ Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej tdz.zbylitowska.pl.

3. Posiadanie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4. Uczniowie szkół są zobowiązanie przedstawić pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w rajdzie rowerowym.

§ Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu i poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.

3. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania

4. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

5. Przed wyruszeniem kierownik rajdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.

6. Uczestnicy biorą udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność.

 

§ Na trasie zabrania się:

1. Jazdy bez trzymania na trasie rajdu.

2. Zaśmiecania trasy rajdu rowerowego oraz miejsc przyległych.

3. Niszczenia przyrody.

4. Zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu.

5. Zbaczania z trasy rajdu rowerowego bez zgody organizatora.

§ Odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator rajdu rowerowego nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu rowerowego.

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu.

4. Organizator przewiduje atrakcje takie jak:

  • Posiłek regeneracyjny

  • Grill

  • Gry i zabawy dla uczestników

§ Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie rowerowym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu pikniku, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których poinformuje każdego uczestnika.

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

5. Organizator rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika nieprzestrzeganie regulaminu